Místní pravidla

Místní pravidla


Časový limit pro hru: 4 hodiny a 40 minut

Pokud není uvedeno jinak, hra se řídí dle platných Pravidel golfu.

 • 1. Hranice hřiště
  • Hranice hřiště je definována bílými kolíky, bílými čarami, oplocením cvičné louky a elektrickými ohradníky. Elektrický ohradník označující hranici hřiště – jestliže hráčův míč leží na hřišti ve vzdálenosti nejvýše délky jednoho gripu hole od elektrického ohradníku vyznačujícího hranici hřiště na jamce č. 7, může hráč využít úlevu podle pravidla 16.1a – Kdy je úleva možná, pokud jako referenční bod použije místo, které je jednu délku hole od elektrického ohradníku a stejně daleko od jamky, jako je původní poloha míče.
 • 2. Vnitřní out
  • Při hře na jamce č. 1 je podél levé strany, mezi jamkami č. 1 a č. 18, umístěn vnitřní out vyznačený bílo-zelenými kolíky. Tyto kolíky jsou při hře na jamce č. 1 brány jako hraniční objekty. Při hře na jamce č. 18 jsou považovány za nepohyblivé závady podle pravidla 16.1b – Úleva pro míč v poli.
  • Při hře na jamce č. 11 je po pravé straně, mezi červenou trestnou oblastí a asfaltovou cestou, umístěn vnitřní out, vyznačen bílými kolíky.
 • 3. Nepohyblivé závady
  • Nepohyblivými závadami je cokoli uměle vytvořeného včetně umělých povrchů a okrajů silnic a cest: např. stavební součásti zavlažovacího odvodňovacího systému (víka postřikovačů, armaturní jímky, ochranné trubky elektrického vedení, jímky pro odvodnění, pražce lemující rybník a pískové pasti, odvodňovací strouhy neoznačené jako podélná vodní překážka. Odpadkové koše, lavičky, informační a reklamní systémy a jejich součásti, ploty, součásti elektrického a telekomunikačního zařízení. Čističe míčků, všechny cesty s umělým povrchem i štěrkovým a přiléhající kamenné a betonové příkopy. Stromy s opěrnými kůly nebo chráněné pletivem. Dřevěný přístřešek mezi jamkou 4 a 5. V těchto případech může hráč beztrestně zvednout a spustit míč v souladu s postupem předepsaným pravidlem 24/2b – Nepohyblivá závada.
 • 4. Bunkery
  • Okraj bunkeru, u červené trestné oblasti, na jamce č. 14 je určen dřevěným okrajem vodní překážky. Tento okraj není definován jako beztrestná úleva, tudíž hráč postupuje podle pravidla č. 19 – Nehratelný míč.
  • Kameny v bunkeru jsou definovány jako volné přírodní předměty a hráč postupuje dle pravidla 15.1a – Odstranění volného přírodního předmětu.
 • 5. Jamkoviště
  • Jamkoviště, sloužící jako jamkoviště pro jamky č. 9 a č. 18, není rozděleno na dvě samostatná jamkoviště. Tudíž hráč nemůže využít úlevu podle pravidla 13.1f – Povinná úleva od nesprávného jamkoviště.
 • 6. Abnormální stav hřiště a nedílné součásti
  • Za nedílnou část hřiště je považován klubový dům, terasa klubového domu a vodárna na jamce č. 14. Jestliže hráčův míč se dotýká nebo překáží v zamýšleném švihu, poté hráč postupuje podle pravidla 19 – Nehratelný míč.
  • Jestliže hráči míč na níže uvedených nepohyblivých závadách leží, dotýká se nebo jestli mu překáží v zamýšleném švihu, podle pravidla 16.1b – Úleva pro míč v poli smí využít beztrestnou úlevu. Jedná se o: dřevěný přístřešek mezi jamkami č. 4 a č. 5, víka postřikovačů, armaturní jímky, jímky pro odvodnění, odpadkové koše, lavičky a označení jamek.
  • Hráč nemá nárok na úlevu, když taková závada či stav překáží hráči pouze ve směru hry nebo když směr hry je zjevně neopodstatněný.
 • 7. Dropovací zóna
  • Jestliže je míč v červené trestné oblasti jamky č. 14, včetně případu, kdy je známo nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, se zastavil v dané trestné oblasti, má hráč následující možnosti úlevy:
   • Využít úlevu podle pravidla 17.1d – Úleva pro míč v červené trestné oblasti.
   • Jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč v dropovací zóně, které se nachází před červeným odpalištěm této jamky označená cedulí „drop zone“. Tato dropovací zóna je oblastí úlevy podle pravidla – 14.3 Spuštění míče v oblasti úlevy.
 • 8. Použití mobilního telefonu (mimo krizových situací) je na hřišti zakázáno. Určení trestu je v kompetenci rozhodčího.
 • 9. Motorové vozíky
  • Pokud není stanoveno jinak, jsou golfové motorové vozíky při turnaji zahajovaném cannon startem určeny pouze k převozu hráčů na vzdálenější jamky před startem.
 • 10. Postihy
  • Všichni hráči na hřišti a jejich doprovod jsou povinni respektovat pokynů maršála v průběhu hry. V případě nerespektování jeho pokynů může být hráč potrestán penalizací, případně diskvalifikací či vyloučením z jamky/hřiště.

Provozní řád hřiště

  • Hra na hřišti se řídí golfovými pravidly schválenými RAGC v St. Andrews, Scotland, USGA a doplňující místními pravidly.
  • Před zahájením hry jsou hráči povinni se nahlásit na recepci.
  • Na golfové hřiště je zakázáno vstupovat se psy nebo jinými zvířaty.
  • Na golfové hřiště je zakázáno vstupovat s dětskými kočárky.
  • Vstupovat a hrát na hřišti je povoleno pouze ve vhodné obuvi a oblečení (soft spikes).
 • Tempo hry
  • Časový limit hřiště je 4 hodiny a 40 minut.
  • Pokud dojde k opakovanému porušení tempa nebo nepřípustnému zdržování, může být hráč penalizován, vykázán z jamky/hřiště nebo být diskvalifikován (pravidlo 6–7), bez nároku na vrácení hracího poplatku.
 • Hřiště
  • Vzdálenosti na hřišti jsou měřené a označené barevnými kolíky:
  •  bílá – 200 m
  •  žlutá – 150 m
  •  červená – 100 m
  •  modrá – 50 m
  • Vypichujte na greenech stopy po dopadu míčku.
  • Vracejte drny po odpalech.
  • Neodhazujte cigaretové nedopalky.
  • Neprovádějte na odpalištích cvičné švihy.
  • Po odehrání z bunkeru upravte stopy hráběmi.
  • Nevjíždějte trolejemi na odpaliště.
  • Přísný zákaz hry s tréninkovými míči pod trestem vyloučení ze hry a zákazu vstupu na hřiště.
 • Motorové vozíky
  • Motorové vozíky smí řídit pouze hráči starší 18 let.
  • Žádáme hráče, aby se řídili značením určujícím směr, dráhu a pohyb motorových vozíků na konkrétních jamkách.
  • Není-li v blízkosti odpaliště nebo greenu cesta pro motorové vozíky, nevjíždějte do vzdálenosti menší než 20 metrů od jednotlivých odpališť a greenů.
  • Na motorovém vozíku je povoleno jet maximálně dvěma osobám a převážet pouze výstroj těchto dvou osob. Nevjíždějte vozíky na odpaliště.
 • Odpaliště
  • Muži:  bílá – hcp 8,0 a nižší ,  žlutá – hcp 8,1 a 54
  • Ženy:  modrá – hcp 12,0 a nižší ,  červená – hcp 12,1 a 54 a děti pod 12 let

Podmínky soutěží

Následující Podmínky soutěže jsou platné jako další Poznámky v rámci pravidla 33-1 pro všechny soutěže pořádané pod záštitou ČGF, tj. které jsou uvedeny v Kalendáři akcí ČGF.

 • Upřesnění ohledně míče (poznámka u Pravidla 5-1)
  • a) Seznam vyhovujících golfových míčů Míč, který hráč používá, musí být uveden v platném „Seznamu vyhovujících golfových míčů“ (List of Conforming Golf Balls) vydaném Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Trest za porušení podmínky – diskvalifikace.
 • Čas startu (poznámka u Pravidla 6-3a)
  • Pokud se hráč, připraven ke hře, dostaví na start do 5 minut po svém oficiálním startovním čase, přičemž okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace dle pravidla 33 7, je trest za pozdní příchod na start ztráta první jamky v jamkové hře nebo dvě trestné rány na první jamce ve hře na rány. V soutěži Stableford se hráči od celkového výsledku odečtou dva body.
  • Trest při zpoždění větším než 5 minut je diskvalifikace.
  • Startovní listina vydaná na serveru ČGF je neoficiální. Hráči se často po vydání startovní listiny odhlašují, hra v neúplných skupinách není příjemná. Startovní listina se tedy po odhlášení hráče bude upravovat do úplných skupin, takže se čas startu některých hráčů může o 10 až 20 minut lišit od původního. Oficiální startovní listina bude vyvěšena v místě konání soutěže jeden den před zahájením soutěže.
 • Tempo hry (poznámka č. 2 u Pravidla 6-7)
  • Skupině bude měřen čas bude-li bezdůvodně ve zpoždění vzhledem ke startovacím intervalům následujících skupin. Překročí-li hráč od počátku měření 60 sekund na odehrání čipu, patu nebo „první rány ve skupině“ (včetně odpalů na jamkách s par 3), nebo překročí-li 50 sekund na odpal na jamkách s par 4 a 5 nebo je-li druhý či třetí na řadě na odehrání rány, bude považován za hráče se zpožděním. Hlavní rozhodčí určí a vyvěsí časový plán nebo časový limit na oficiální výsledkové tabuli. Zpoždění je definováno jako časová ztráta oproti předcházející skupině větší než je jeden startovní interval. Zpoždění hráče, jehož skupina se měřila, se započítává i přesto, když skupina dožene zpoždění a dohraje v časovém limitu.
 • Trest za porušení Podmínky ve hře na rány
  • 1× zpožděn – ústní varování rozhodčího
  • 2× zpožděn – jedna trestná rána
  • 3× zpožděn – dvě trestné rány
  • 4× zpožděn – diskvalifikace
  • Pozn. (1) Hráč nebude upozorněn na to, že je měřen.
  • (2) Rozhodčí začne hráče měřit od momentu, kdy je na řadě, aby hrál.
 • Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (poznámka u Pravidla 6-8b)
  • Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči v zápase nebo ve skupině mezi dvěma jamkami pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí ji obnovit, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč nepřeruší hru okamžitě, musí být diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace dle pravidla 33 7.
  • Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál.
  • Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.
  • Přerušení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.
  • Obnovení hry: Dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.
  • Hráč může přerušit hru kdykoli, když se obává nebezpečí blesku.
 • Doprava
  • Hráči musí během stanoveného kola chodit pěšky.
 • Trest za porušení podmínky
  • Jamková hra – Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
  • Hra na rány – Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole jsou 4 trestné rány. Pokud došlo k porušení podmínky mezi dvěma jamkami, trest se uplatní na následující jamce.
  • Soutěž Stableford – Od celkového výsledku se hráči odečtou za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky, dva body. Nejvyšší trest v jednom kole je odečtení 4 bodů.
  • Jamková hra nebo hra na rány – Používání jakéhokoli neschváleného způsobu dopravy musí být přerušeno okamžitě poté, co bylo zjištěno porušení podmínky. V opačném případě musí být hráč diskvalifikován. (Výjimka: Transport může povolit pouze Soutěžní výbor.)
 • Neslušné chování
  • Soutěžní výbor je povinen nepřipustit k soutěži nebo z ní vyloučit hráče, jehož chování není v souladu se slušným jednáním, který nerespektuje jeho pokyny a rozhodnutí, chová se neukázněně a nesportovně vůči soupeřům, spoluhráčům, pořadatelům, funkcionářům nebo obecenstvu (křičí, nadává, odhazuje hole, přemísťuje nebo poškozuje zařízení hřiště apod.), který je pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Mobilní telefony
  • Používání mobilního telefonu během hraní kola (rušení zvoněním, telefonování, volání rozhodčího k rozhodnutí, apod.) se trestá vyloučením ze soutěže. Výjimka je pouze pro přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví.
 • Výsledky soutěže – Soutěž uzavřena
  • Výsledky soutěže jsou oficiálně vyhlášeny vyvěšením výsledkové listiny na oficiální výsledkovou tabuli.